Etusivu / Esittely / Projektit / OSATA - Osaamispolkuja tulevaisuuteen
OSATA - Osaamispolkuja tulevaisuuteen

Hankkeen toiminta-aika
1.9.2016 - 31.8.2019

Hankkeen kuvaus
Tulevaisuuden työelämässä uudenlaiset osaamisyhdistelmät korostuvat eikä työ ei sitoudu enää välttämättä tiettyyn ammattiin. Tällöin korostuu yksilön kyky tunnistaa oma osaaminen ja nähdä se osana erilaisia urapolkuja. Osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden toteutuminen oppilaitoksissa edellyttää sekä ajatuksellista että toiminnallista muutosta. Opinto- ja työpolut eivät ole enää lineaarisia, vaan taitoja ja osaamisia kerrytetään sekä opintojen aikana että työelämässä. Ohjauksen ja opetuksen rooli tuleekin muuttua siten, että se tukee oppijan osaamisidentiteetin kehittymistä ja antaa valmiuksia rakentaa omia yksilöllisiä reittejä tulevaisuuteen.

Hankkeen kohderyhmä
Ensisijainen kohderyhmä on 2. asteella opiskelevat nuoret, toisen asteen opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja muut ohjaustyötä tekevät sekä näihin ammatteihin opiskelevat. Hankkeessa kehitettävää ohjausmallia ja työkaluja voivat käyttää oppilaitosten lisäksi myös muut nuorille palveluita tarjoavat tahot kuten Ohjaamot, työnhakupalvelut, valmentavaa koulutusta järjestävät tahot sekä järjestötoimijat.

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön systeemistä ymmärrystä ohjaustyöstä ja konkreettisia työkaluja ohjauksen tueksi. Lisäksi tuotetaan uudenlaisia toimintamalleja työssä opitun sekä oman aktiivisuuden kautta hankitun osaamisen hyödyntämiseksi jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Hankkeen tavoitteet
1)Tehdään näkyväksi osaamisalojen ja -alueiden uudenlaisia yhdistelmiä sekä osaamisen, koulutuksen ja työn välisiä yhteyksiä
2) Kehitetään opintojen aikaista uraohjausta, osaamisidentiteetin rakentumista sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä koulutusasteiden yhteistyönä
3) Vahvistetaan nuorten itsetuntemusta sekä valmiuksia tunnistaa omaa osaamistaan ja nähdä se osana erilaisia opinto- ja urapolkuja
4) Tuetaan uusien opiskelijalähtöisten ja osaamisidentiteettiä tukevien toimintatapojen ja -kulttuurien vakiintumista oppilaitoksiin

Opiskelijat ovat mukana kehitystyössä ja kaikki hankkeen pedagogiset ratkaisut ja työkalut ideoidaan, kehitetään ja testataan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Hankkeen toteuttajat
Hankkeen toteuttavat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus (koordinoija), Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Raahen koulutuskuntayhtymä Brahe, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK.

Hankkeen rahoitus

ESR-rahoitteisen hankkeen rahoittaa Pohjois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja
Kati Yli-Lahti p. 040 868 0843, kati.yli-lahti(at)sedu.fi

      http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/54973/EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png/       VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png